مسکو رسماً پنتاگون را از لغو توافق امنیت پرواز در سوریه مطلع کرد

مسکو رسماً پنتاگون را از لغو توافق امنیت پرواز در سوریه مطلع کرد
مسکو رسما لغو توافق امنیت پرواز و بسته شدن کانال ارتباطی با واشنگتن برای هماهنگی پروازها را به اطلاع وزارت دفاع این کشور رساند.

مسکو رسماً پنتاگون را از لغو توافق امنیت پرواز در سوریه مطلع کرد