مشهدمقدس چشم‌انتظار قدوم یار جانان؛ بهار زودتر از موعد به پایتخت معنوی ایران آمد

مشهدمقدس چشم‌انتظار قدوم یار جانان؛ بهار زودتر از موعد به پایتخت معنوی ایران آمد
این روزها مشهد مقدس تب و تاب خاصی دارد و همه چیز مهیای میزبانی از مقام معظم رهبری و سخنرانی ایشان در روز نخست فروردین است.

مشهدمقدس چشم‌انتظار قدوم یار جانان؛ بهار زودتر از موعد به پایتخت معنوی ایران آمد