مصرف دخانیات در محوطه دانشگاه های علوم پزشکی تنبیه دارد

مصرف دخانیات در محوطه دانشگاه های علوم پزشکی تنبیه دارد

مصرف دخانیات در محوطه دانشگاه های علوم پزشکی تنبیه دارد