معاون ایمن الظواهری در حمله هوایی در شمال سوریه کشته شد

معاون ایمن الظواهری در حمله هوایی در شمال سوریه کشته شد

معاون ایمن الظواهری در حمله هوایی در شمال سوریه کشته شد