«ملک سلمان» به عالم افراطی هند تابعیت عربستانی داد!

«ملک سلمان» به عالم افراطی هند تابعیت عربستانی داد!
عالم افراطی هندی که نقش بسزایی در ایجاد تفرقه میان مسلمانان و مردم هند دارد، توسط شاه سلمان تابعیت عربستانی دریافت کرد.

«ملک سلمان» به عالم افراطی هند تابعیت عربستانی داد!