منچستر سیتی و لیورپول امتیازات را تقسیم کردند/تساوی به سود حریفان

منچستر سیتی و لیورپول امتیازات را تقسیم کردند/تساوی به سود حریفان

منچستر سیتی و لیورپول امتیازات را تقسیم کردند/تساوی به سود حریفان