مهار آتش سوزی جنگل‌های حاشیه رود ارس/دود پارس آباد را پوشانده است

مهار آتش سوزی جنگل‌های حاشیه رود ارس/دود پارس آباد را پوشانده است

مهار آتش سوزی جنگل‌های حاشیه رود ارس/دود پارس آباد را پوشانده است