میزان «فرار مغزها» مستند به آمار معتبر نیست/ ایران در رده 107 جهانی مهاجرت

میزان «فرار مغزها» مستند به آمار معتبر نیست/ ایران در رده 107 جهانی مهاجرت
پژوهشکده مطالعات فناوری با بررسی تطبیقی وضعیت کشور در مهاجرت افراد تحصیل کرده، گزارشی از میزان مهاجرت و فرار نخبگانی کشورمان ارائه داده است؛ در رابطه با «میزان نرخ خالص مهاجرت» در سال 2016، ایران با نرخ منفی 0.1 در رده 107 قرار دارد.

میزان «فرار مغزها» مستند به آمار معتبر نیست/ ایران در رده 107 جهانی مهاجرت