نارضایتی آمریکا و عربستان از تصویب قانون «حشد الشعبی» در عراق

نارضایتی آمریکا و عربستان از تصویب قانون «حشد الشعبی» در عراق

نارضایتی آمریکا و عربستان از تصویب قانون «حشد الشعبی» در عراق