نامه حداد عادل به رئیس جمهور درباره برنامه درسی رشته جامعه شناسی

نامه حداد عادل به رئیس جمهور درباره برنامه درسی رشته جامعه شناسی

نامه حداد عادل به رئیس جمهور درباره برنامه درسی رشته جامعه شناسی