نباید فقط روی کشتی‌گیران خاصی تمرکز کرد/ افق ما المپیک ۲۰۲۰ است

نباید فقط روی کشتی‌گیران خاصی تمرکز کرد/ افق ما المپیک ۲۰۲۰ است

نباید فقط روی کشتی‌گیران خاصی تمرکز کرد/ افق ما المپیک ۲۰۲۰ است