نتایج پذیرش ارشد فراگیر امشب منتشر می شود/ پذیرش ۱۳ هزار نفر

نتایج پذیرش ارشد فراگیر امشب منتشر می شود/ پذیرش ۱۳ هزار نفر

نتایج پذیرش ارشد فراگیر امشب منتشر می شود/ پذیرش ۱۳ هزار نفر