نخستین جعبه سیاه هواپیمای «تی یو-۱۵۴» روسیه پیدا شد

نخستین جعبه سیاه هواپیمای «تی یو-۱۵۴» روسیه پیدا شد

نخستین جعبه سیاه هواپیمای «تی یو-۱۵۴» روسیه پیدا شد