نخستین نشست شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب برگزار می شود

نخستین نشست شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب برگزار می شود

نخستین نشست شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب برگزار می شود