نخست وزیر سوریه به دعوت جهانگیری به تهران سفر می کند

نخست وزیر سوریه به دعوت جهانگیری به تهران سفر می کند

نخست وزیر سوریه به دعوت جهانگیری به تهران سفر می کند