نسخه عربی و انگلیسی کتاب «فلسطین از منظر مقام معظم رهبری» عرضه شد

نسخه عربی و انگلیسی کتاب «فلسطین از منظر مقام معظم رهبری» عرضه شد

نسخه عربی و انگلیسی کتاب «فلسطین از منظر مقام معظم رهبری» عرضه شد