نمایش وحدت شیعه و سنی در کردستان/مرزداران کرد همه به میدان آمدند

نمایش وحدت شیعه و سنی در کردستان/مرزداران کرد همه به میدان آمدند

نمایش وحدت شیعه و سنی در کردستان/مرزداران کرد همه به میدان آمدند