هدف از تلاش برای تصویب قطعنامه ضدسوری آلوده کردن فضای مذاکرات بود

هدف از تلاش برای تصویب قطعنامه ضدسوری آلوده کردن فضای مذاکرات بود

هدف از تلاش برای تصویب قطعنامه ضدسوری آلوده کردن فضای مذاکرات بود