هدیه عباس: سوریه همواره حامی ملت فلسطین است

هدیه عباس: سوریه همواره حامی ملت فلسطین است

هدیه عباس: سوریه همواره حامی ملت فلسطین است