هرگز به تئاتر و هنر نگاه ابزاری نداشتم/ دلشکسته از برخی نوشته ها

هرگز به تئاتر و هنر نگاه ابزاری نداشتم/ دلشکسته از برخی نوشته ها

هرگز به تئاتر و هنر نگاه ابزاری نداشتم/ دلشکسته از برخی نوشته ها