همه مسئولان معتقدند تمدید تحریم ها نقض برجام است

همه مسئولان معتقدند تمدید تحریم ها نقض برجام است

همه مسئولان معتقدند تمدید تحریم ها نقض برجام است