هیأت ایرانی برای حضور در نشست سوریه امروز به قزاقستان می رود

هیأت ایرانی برای حضور در نشست سوریه امروز به قزاقستان می رود

هیأت ایرانی برای حضور در نشست سوریه امروز به قزاقستان می رود