هیچ نیروی ایرانی در موصل نداریم/ مجاهدان عراقی نیازی به ما ندارند

هیچ نیروی ایرانی در موصل نداریم/ مجاهدان عراقی نیازی به ما ندارند

هیچ نیروی ایرانی در موصل نداریم/ مجاهدان عراقی نیازی به ما ندارند