واکنش به حضور یک عضو تیم بانوان کنار نماینده رژیم اشغالگر قدس

واکنش به حضور یک عضو تیم بانوان کنار نماینده رژیم اشغالگر قدس

واکنش به حضور یک عضو تیم بانوان کنار نماینده رژیم اشغالگر قدس