وزارت خارجه ایران: تحریم‌های جدید آمریکا مغایر با قطعنامه 2231 است

وزارت خارجه ایران: تحریم‌های جدید آمریکا مغایر با قطعنامه 2231 است
ایران اقدام غیرقانونی آمریکا در افزودن افراد و مؤسسات جدید ایرانی و غیر ایرانی به فهرست تحریم های نامشروع فرامرزی آن کشور به بهانه آزمایش موشکی اخیر را ناسازگار با تعهدات ایالات متحده و نیز مغایر روح و متن قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت می‌داند.

وزارت خارجه ایران: تحریم‌های جدید آمریکا مغایر با قطعنامه 2231 است