وزیر آموزش ترامپ ۹۰۰ هزار دلار به سناتورها رشوه داده است

وزیر آموزش ترامپ ۹۰۰ هزار دلار به سناتورها رشوه داده است

وزیر آموزش ترامپ ۹۰۰ هزار دلار به سناتورها رشوه داده است