وزیر بهداشت به نمایندگی از رئیس جمهور عازم مشهد شد

وزیر بهداشت به نمایندگی از رئیس جمهور عازم مشهد شد

وزیر بهداشت به نمایندگی از رئیس جمهور عازم مشهد شد