وزیر دفاع آزمایش موشکی جدید ایران را تایید کرد

وزیر دفاع آزمایش موشکی جدید ایران را تایید کرد
وزیر دفاع ایران گفت: تست اخیر در راستای برنامه‌های مان بوده و اجازه دخالت هیچ بیگانه‌ای را در امور دفاعی مان را نمی‌دهیم.

وزیر دفاع آزمایش موشکی جدید ایران را تایید کرد