وزیر نیرو وارد اهواز شد/ تشکیل ستاد بحران بدون حضور خبرنگاران

وزیر نیرو وارد اهواز شد/ تشکیل ستاد بحران بدون حضور خبرنگاران

وزیر نیرو وارد اهواز شد/ تشکیل ستاد بحران بدون حضور خبرنگاران