ولایتی درگذشت آیت الله باریک بین را تسلیت گفت

ولایتی درگذشت آیت الله باریک بین را تسلیت گفت

ولایتی درگذشت آیت الله باریک بین را تسلیت گفت