ولیدالمعلم:با پیشنهاد دی میستورا برای خودمختاری حلب مخالف هستیم

ولیدالمعلم:با پیشنهاد دی میستورا برای خودمختاری حلب مخالف هستیم

ولیدالمعلم:با پیشنهاد دی میستورا برای خودمختاری حلب مخالف هستیم