ویژگی‌های متفاوت کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین چه بود؟

ویژگی‌های متفاوت کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین چه بود؟
اسم بردن از گروه های چپ مارکسیستی از طرف مقام معظم رهبری که یک مرجع دینی و یک روحانی است نشان می‌دهد که الان ضرورت، آزادی فلسطین است نه تعریف هویت آن و تا زمانی که فلسطین اشغال است تعریف هویت ارزش چندانی ندارد.

ویژگی‌های متفاوت کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین چه بود؟