١٣٠هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات در سال٩٦ ایجاد می شود

١٣٠هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات در سال٩٦ ایجاد می شود

١٣٠هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات در سال٩٦ ایجاد می شود