پرداخت سود سهام عدالت به 49 میلیون نفر تا اسفند 96/طرح دولت انتخاباتی نیست

پرداخت سود سهام عدالت به 49 میلیون نفر تا اسفند 96/طرح دولت انتخاباتی نیست
رئیس کل سازمان خصوصی سازی از پرداخت سود سهام عدالت به 49 میلیون نفر تا اسفند 96 خبر داد و انتخاباتی بدون این طرح را رد کرد.

پرداخت سود سهام عدالت به 49 میلیون نفر تا اسفند 96/طرح دولت انتخاباتی نیست