پرسپولیس با پیروزی بر تراکتورسازی ۷۰ درصد راه قهرمانی را می رود

پرسپولیس با پیروزی بر تراکتورسازی ۷۰ درصد راه قهرمانی را می رود

پرسپولیس با پیروزی بر تراکتورسازی ۷۰ درصد راه قهرمانی را می رود