پرسپولیس قربانی بی‌اطلاعی فدراسیون فوتبال/ طارمی دوبار محروم شد!

پرسپولیس قربانی بی‌اطلاعی فدراسیون فوتبال/ طارمی دوبار محروم شد!

پرسپولیس قربانی بی‌اطلاعی فدراسیون فوتبال/ طارمی دوبار محروم شد!