پرواز رئیس جمهور با تأخیر وارد فرودگاه رشت می‌شود

پرواز رئیس جمهور با تأخیر وارد فرودگاه رشت می‌شود
پرواز رئیس جمهور به‌دلیل وجود مه شدید، با تأخیر وارد فرودگاه رشت می‌شود.

پرواز رئیس جمهور با تأخیر وارد فرودگاه رشت می‌شود