پرچم پایتختی جوانان جهان اسلام در شیراز افراشته شد

پرچم پایتختی جوانان جهان اسلام در شیراز افراشته شد

پرچم پایتختی جوانان جهان اسلام در شیراز افراشته شد