پنتاگون: رزمایش بزرگ نیروی دریایی ایران استاندارد بود

پنتاگون: رزمایش بزرگ نیروی دریایی ایران استاندارد بود
وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که رزمایش بزرگ نیروی دریایی ایران که اخیر برگزار شده یک رزمایش استاندارد بوده است.

پنتاگون: رزمایش بزرگ نیروی دریایی ایران استاندارد بود