پژوهای فرانسه ایرانی می‌شود؟

پژوهای فرانسه ایرانی می‌شود؟
تجربه همکاری با شرکای فرانسوی در داخلی سازی خودروها و عدم حمایت از قطعه ساز ایرانی باعث شده تا آینده تولید داخلی محصولات پژو در ایران با ابهاماتی همراه شود.

پژوهای فرانسه ایرانی می‌شود؟