پیشروی به سمت۶ منطقه در کرانه چپ/پاکسازی ۲۳محله در محور شرقی موصل

پیشروی به سمت۶ منطقه در کرانه چپ/پاکسازی ۲۳محله در محور شرقی موصل

پیشروی به سمت۶ منطقه در کرانه چپ/پاکسازی ۲۳محله در محور شرقی موصل