چرا ترامپ به حضور ژنرالها در کابینه خود علاقه دارد؟

چرا ترامپ به حضور ژنرالها در کابینه خود علاقه دارد؟

چرا ترامپ به حضور ژنرالها در کابینه خود علاقه دارد؟