چند بازیکن استقلال کم فروشی می‌کنند/ منصوریان مراقب باشد

چند بازیکن استقلال کم فروشی می‌کنند/ منصوریان مراقب باشد

چند بازیکن استقلال کم فروشی می‌کنند/ منصوریان مراقب باشد