کاردار انگلیس به وزارت خارجه ایران احضار شد

کاردار انگلیس به وزارت خارجه ایران احضار شد
مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به اظهارات و مواضع نسنجیده و غیرواقعی مقامات انگلیس، به کاردار این کشور در تهران ابلاغ شد.

کاردار انگلیس به وزارت خارجه ایران احضار شد