کاهش چشمگیر نرخ مرغ در بازار/قیمت به ۶۷۵۰ تومان رسید

کاهش چشمگیر نرخ مرغ در بازار/قیمت به ۶۷۵۰ تومان رسید

کاهش چشمگیر نرخ مرغ در بازار/قیمت به ۶۷۵۰ تومان رسید