«کرار» از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی و بی اثر سازی تحریم ها است

«کرار» از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی و بی اثر سازی تحریم ها است

«کرار» از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی و بی اثر سازی تحریم ها است