کسبه شهرهای خوزستان غافلگیر شدند/ کرکره ها بالا ماند

کسبه شهرهای خوزستان غافلگیر شدند/ کرکره ها بالا ماند

کسبه شهرهای خوزستان غافلگیر شدند/ کرکره ها بالا ماند