کسر شان فوتبال است که بازیکن دررختکن شعار دهد/تصمیم وزیر درست بود

کسر شان فوتبال است که بازیکن دررختکن شعار دهد/تصمیم وزیر درست بود

کسر شان فوتبال است که بازیکن دررختکن شعار دهد/تصمیم وزیر درست بود