کشف جسد نخستین قاضی زن مسلمان آمریکا در رودخانه‌

کشف جسد نخستین قاضی زن مسلمان آمریکا در رودخانه‌
جسد نخستین قاضی زن مسلمان دادگاه نیویورک در رودخانه‌ای در نزدیکی منهتن پیدا شد.

کشف جسد نخستین قاضی زن مسلمان آمریکا در رودخانه‌