گسترش تولید و اشتغال در دولت دوازدهم با سرعت بیشتر تداوم می یابد

گسترش تولید و اشتغال در دولت دوازدهم با سرعت بیشتر تداوم می یابد

گسترش تولید و اشتغال در دولت دوازدهم با سرعت بیشتر تداوم می یابد